principaldebra@gmail.com

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Gangaramchak, P.O.: Chakshyampur, District: Paschim Medinipur, PIN: 721124.

(Affiliated to the Vidyasagar University)

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Course Structure (UG)

B.A. / B.Sc. Hons. : 142 creditB.Sc. General : 122 creditB.A. General : 122 creditMarks Distribution

Evaluation System